top of page

REISEINFORMASJON

Generelle betingelser 

1. Avtalens inngåelse
Avtalen er bindende for begge parter ved betaling av depositum, eventuelt hele beløpet. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd 6 virkedager etter forfallsdato, er arrangør/byrå ubundet av avtalen.

2. Reisens pris og betalingsvilkår
2.1 Prisen

Prisen skal inneholde alle kjente skatter og avgifter. Benny Travel Ltd tar forbehold om at prisen som er avtalt kan bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffutgifter, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller ved devaluering/revaluering av den norske kronen. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtale kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager.
2.2 Betalingsvilkår
Ved reisens bestilling betales et depositum på kr 2000 pr. person, samt en eventuell avbestillingsforsikring som ikke kan sies opp i avtaleperioden. Restbeløpet skal betales senest innen 30 dager før avreise, eller iht til de enkelte regler som gjelder for det enkelte flyselskap. Først etter innbetaling er billetten/reisen gyldig. Når bestilling skjer senere enn 35 dager før avreise skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Hvis betalingsbetingelse ovenfor ikke overholdes, vil reisen betraktes som annullert og eventuelt selges til andre.

3.Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangør og den reisende. Ved vurdering av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er avtalt i arrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, skriftlige opplysninger om reisen gitt av Benny Travel Ltd. Tilslutningsreiser er kun inkludert i reisens pris dersom dette fremkommer tydelig i katalog eller annen avtale.

4.Kundes rett til å avbestille
4.1 Avbestilling ved ”force majeure”

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før avreise skal skje, konstasteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.
4.2 Avbestilling mot vederlag pakker
Ved avbestilling gjelder de til enhver tid gjeldende avbestillingsregler satt av de enkelte underleverandører. Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn evt. merpris som følge av bortfallet av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne. Avbestilling må skje skriftlig til Benny Travel etter følgende satser;
a) 44-28 dager før avreise 30%
b) 27-15 dager før avreise 45%
c) Under 14 dager før avreise 100%
4.3 Avbestilling mot vederlag flyreiser
Ved kjøp av kun flybillett gis det kun refusjon (minus Benny Travels administrasjonsgebyr kr 500 pr. person) etter det aktuelle flyselskaps regler. Det gis ingen refusjon på NO SHOW billetter.
4.4 Overdragelse av pakkereiser
Overdragelse av flyreiser med rutefly er ikke mulig.
4.5 Overdragelse av landarrangement
Landarrangement kan i visse tilfeller overdras mot et gebyr, avhengig av de forskjellige leverandørers gebyrer.
4.6 Avbestilling ved sykdom
For at refusjon kan gis, må kunden ha tegnet en avbestillingsforsikring. Forsikringen dekker avbestilling og refusjon dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder for reisefølge og som det ville være urimelig å kreve at kunden gjennomfører den planlagte reisen. Reisen refunderes i sin helhet minus et administrasjonsgebyr kr 500 pr. person.
4.7 Endring av bestilling
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et administrasjongebyr på kr 350 pr. endring dersom Benny Travel Ltd har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling.
4.8 Andre forhold
Hvis deltaker uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise på grunn av manglende billetter, pass eller andre dokumenter, vil arrangøren beregne seg reisens fulle pris.

5. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt
Benny Travel Ltd forbeholder seg retten til å kansellere eller endre den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel som underleverandøren har satt i sine betingelser. Skriftlig varsel om slik kansellering/endring må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Eller dersom det er forhold arrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende (force majeure).

6. Kundens plikter
Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevant informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkår. Kunden plikter å ta med gyldig pass, evt. visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

7. Reklamasjonsfrister
Den reisende plikter selv å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager mangler ved reisen. Oppdages mangler etter at pakkereisen har tatt til, må kunden reklamere på stedet, eventuelt ta kontakt med Benny Travel Ltd umiddelbart. Uansett må klagen være fremsatt til arrangøren hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avsluttning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

8. Pass og Visumplikt og transitvisum
Med norsk pass trenger en visum til en rekke land. Det er kundens plikt å oppgi hvilken nasjonalitet kunden skal foreta reisen på og innformere Benny Travel Ltd om dette ved bestilling av reisen. Husk at passets gyldighet må være minst 6 måneder etter den planlagte returdato.

9. Postforsendelser
Benny Travel Ltd tar intet ansvar for bortkommen eller forsinket post som er sendt med postverket, kurér tjenester eller budfirmaer. 

10. Arrangørens hevingsrett
Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den reisendes side. Som vesentlig misslighold anses alltid at den reisende ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid. Betaling skal anses skjedd ved innbetaling til Benny Travel Ltd. Heving iverksettes ved at arrangøren varsler den reisende om at kontrakten er hevet.

11. Tvister
Hvis det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for de rette innstanser innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangør foreligger, og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangør kan bringe avgjørelsen inn for de alminnelige domstoler.


For øvrig vises til generelle betingelser i pakkereiseloven fra reisegarantifondet.

Søknad om visum til Vietnam

fra 01.05.2005 er det innført visum fritak til Vietnam med følgende betingelser:


1. Borgere fra nordiske land: Finland, Danmark, Sverige, Norge
2. Passet må være gyldig i 3 måneder etter innreise i Vietnam
3. Den reisende må dokumentere at opphold i Vietnam er under 15 dager, for eksempel gyldig retur billett, eller billett videre til tredje land
4. Den reisende aldri er blitt nektet innreise til Vietnam.

Norske statsborger med vietnamesiske opprinnelse kan laste ned den vietnamesiske versjonen av søknadsskjemaet, andre kan last ned den engelske versjonen. Benny Travel er behjelpelig med utfylling av skjemaet eller søke visum for dere.

Miễn thị thực chiếu khán cho Việt kiều. 


Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007 tất cả việt kiều đều được phép xin miễn thị thực chiếu khán vào Việt Nam. Giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm với thời gian lưu trú tại Việt Nam tối đa là 3 tháng. Điều kiện để xin giấy miễn thị thực này là giấy chứng minh đương sự là gốc Việt Nam. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng du lịch Benny Travel để nhận mẫu đơn cũng như hướng dẩn làm thủ tục. Xin truy cập vào Miễn thị thực chiếu khán cho Việt kiều để xin trực tiếp.

Besøk Den Vietnamesiske Ambassaden i Norge eller Sverige for mer informasjon.

 

Visa to Vietnam (English version)

Visum Vietnam vietnamesisk versjon

Don Mien Thi Thuc

Reise til USA

Amerikanske myndigheter har innført nye innreisebestemmelser til USA. Fra og med 12. januar 2009 må alle borgere fra land som er med i visumfritaksordningen The Visa Waiver Program, deriblent Norge, registrere seg elektronisk på internett minimum 72 timer før avreise.


Skjema for ESTA-registrering finner du her:
https://esta.cbp.dhs.gov 

Spørsmålene her er de samme som på det grønne papirskjemaet med person- og reiseinformasjon, som de reisende i dag må fylle ut i forbindelse med innreise til USA. Man kan også fylle ut skjemaet på forhånd uten å ha reiseplanen klar.

Den godkjente ESTA-registreringen er gyldig i 2 år. Innenfor denne perioden kan man foreta flere innreiser til USA uten å måtte registrere seg ved her reise. Fornyelse av registreringen er kun nødvendig ved endring av navn, hjemstedsadresse og ved fornyelse av pass.

Reisende som ikke har innhentet ESTA-godkjenning innen fristen, kan risikere å bli nektet ombordstigning eller innreise til USA.

bottom of page